Nejdůležitější používané předpisy

 

Nejdůležitější používané předpisy


Právní předpisy ČR
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon
zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky
zákon č.  262/2006 Sb., zákoník práce
zákon č.  309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech veřejného zdraví
vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
vyhláška č. 409/2005  Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místnostní některých staveb
vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)
vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné  způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let
vyhláška č. 494/2005 Sb., kterou se stanoví analytické metody kontroly složení kosmetických prostředků
vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
vyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání
vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem
vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce


Právní předpisy Evropské unie
nařízení ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin
nařízení ES č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat
nařízení ES č. 37/2005 o sledování teplot v přepravních prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě
nařízení ES č. 2073/2005 o mikrobiologických kritérií pro potraviny
nařízení ES č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách
nařízení ES č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS
nařízení ES č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

 

Texty právních předpisů ČR lze nalézt např. na www.mvcr.cz/sbirka nebo na www.sbirka.cz.
Texty právních předpisů Evropských společenství lze nalézt např. na www.eur-lex.europa.eu