Informace o organizaci

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Habrmanova 19

501 01 Hradec Králové

 

IČO 71009213

 

byla zřízena dne 1.1.2003 zákonem č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, kterým byl novelizován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej­né­ho zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Správní obvod stanice zahrnuje území okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.


Hygienická stanice provádí státní zdravotní dozor v následujících oblastech:

Hygienická stanice se dále zabývá hodnocením zdravotních rizik z hlediska prevence negativního vlivu na zdravotní stav obyvatelstva, vydává stanoviska při územních a stavebních řízeních, kolaudacích staveb, řeší podněty občanů, podílí se ve spolupráci s dalšími správními úřady na tvorbě zdravotní politiky kraje a na úkolech integrovaného záchranného systému.

Organizační struktura

Protikorupční opatření přijatá Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje

 

Statut Krajské komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v Královéhradeckém kraji