Letní dětské rekreace – stav ke dni 31. 8. 2018, závěrečná zpráva

 

Letní dětskéá rekreace – stav ke dni 31. 8. 2018, závěrečná zpráva

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje eviduje ke dni 31. 8. 2018 konání celkem 215 ohlášených zotavovacích akcí (269 běhů) s celkovou účastí 16 403 dětí. Dále na území kraje probíhaly i tzv. jiné podobné akce (organizovaný pobyt, kterého se účastní méně, než 30 dětí nebo je kratší, než 5 dnů, na který se nevztahuje ohlašovací povinnost), přesto evidujeme konání 22 těchto akcí (29 běhů) s celkovou účastí 655 dětí.


Ke dni 31. 8. 2018 provedli pracovníci oboru hygieny dětí a mladistvých celkem 139 kontrol, z toho 131 na zotavovacích akcích, 2 na jiných podobných akcích a 6 kontrol bylo zaměřeno na samostatná stravovací zařízení využívaná pro stravování účastníků tábora. Na zkontrolovaných letních dětských táborech byly shledány nedostatky 2x v oblasti zásobování pitnou vodou, 2x v ubytování dětí, 1x ve zdravotnické dokumentaci dětí. V jednom případě bylo zjištěno nesplnění ohlašovací povinnosti. Dále byly zjištěny nedostatky stavebně technického charakteru při kontrole stravovacího zařízení využívaného pro stravování účastníků tábora.


Pokud jde o nedostatek v oblasti zásobování pitnou vodou, byl jednomu provozovateli zdroje pitné vody předán zákaz používání pitné vody. Na základě tohoto příkazu provozovatel ZA sám přijal organizační opatření a dokladoval, že voda není používána k přímému pití, k přípravě stravy a k osobní hygieně – k očistě chrupu, k ošetření otevřených poranění nebo výplachům očí. Následně byl předložen provozovatelem zdroje pitné vody na KHS nový protokol o rozboru pitné vody s vyhovujícím výsledkem. U druhého provozovatele rekreačního zařízení byla přijata organizační opatření a to zajistit pro děti ubytované v chatkách pitnou vodu na pití a čištění zubů ze zdroje zásobujícího restauraci, který je v pořádku. V současné době probíhá další šetření, provozovatel provedl nápravná opatření a čeká se na výsledky protokolu o kontrole jakosti pitné vody.


V rámci řešení nedostatků stavebně technického charakteru zjištěných ve stravovací službě a za neohlášení zotavovací akce byla uložena napomenutí. Sankce za nedostatky v oblasti zásobování pitnou vodou je v řešení. Jiné sankce nebyly vzhledem k charakteru závad a součinnosti provozovatelů uloženy.


Hlášen byl 1 zvýšený výskyt zažívacích potíží u účastníků na jiné podobné akci (zvracení, průjem) a 1 zvýšený výskyt zdravotních obtíží – poštípání hmyzem u dětí na zotavovací akci, příznaky v obou případech během krátké doby odeznívaly.


KHS Královéhradeckého kraje neeviduje žádné letní dětské rekreace dotčené povodněmi ani případné evakuace či zrušené akce v důsledku nepříznivých klimatických jevů.