Postup při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Obecně o poskytování informací
Žádost o poskytnutí informace (dále jen „žádost“) může fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“) podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Informace jsou povinny poskytovat jednotlivá oddělení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje (dále jen „KHS KK“) podle své působnosti. Žádosti přijímají všechna oddělení KHS KK. Pokud není oddělení příslušné k podání informace, předá žádost bez zbytečného odkladu kompetentnímu oddělení.
Veškeré informace jsou poskytovány v souladu s platnými právními předpisy a při zachování ochrany osobních dat.
Informace se neposkytují z důvodů uvedených v §§ 7 až 11 zákona o svobodném přístupu k informacím (např. důvody spočívající v ochraně utajovaných informací, obchodního tajemství atd.).
Informace, které získala KHS KK od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní činnosti, na základě zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů), podle kterého se na ni vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. KHS KK poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly její činností.
Povinnost poskytovat informace se nevztahuje na dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

2. Ústní žádosti
Informace na ústní, resp. telefonické žádosti je povinen podat každý zaměstnanec, který je obeznámen se skutečnostmi, které jsou předmětem žádosti. Jedná se o běžné informace, které nevyžadují časovou náročnost a finanční náklady. V případě, že zaměstnance není schopen informaci podat, odkáže žadatele na příslušné oddělení, které se danou problematikou zabývá. O ústních a telefonických žádostech se nepořizuje záznam a neevidují se.
Za předpokladu, že žadateli není na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo ji nepovažuje za dostatečnou, je třeba podat žádost písemnou.

3. Písemné žádosti
Písemné žádosti se přijímají v sekretariátu ředitele KHS KK, případně na podatelně příslušného územního pracoviště. Sekretariát ředitele eviduje všechny došlé písemné žádosti, včetně podaných na územních pracovištích.
Ze žádosti musí být zřejmé, že žádost je určena KHS KK, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí i elektronická adresa.

4. Vyřízení žádosti
Žádost je po zaevidování předána příslušnému odbornému oddělení k vyřízení. Pokud se předmět žádosti týká více oddělení, odpovídá za její vyřízení to, do jehož kompetence spadá převažující část žádosti. Nelze-li ani tímto způsobem určit gestora vyřízení žádosti, rozhodne o příslušnosti ředitel KHS KK. Žádost vyřizují příslušná oddělení. Informace se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti. O postupu při poskytování informace pořizuje příslušné oddělení záznam.
Příslušné oddělení posoudí žádost a:
  • brání–li nedostatek údajů o žadateli  postupu vyřízení žádosti, vyzve žadatele, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne podání žádosti žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 ode dne jejího doručení, KHS KK žádost odloží.
  • nevztahují-li se požadované informace k její působnosti, taktéž žádost odloží a sdělí tuto odůvodněnou skutečnost žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli
  • je-li žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; pokud ji žadatel neupřesní do 30 ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.
Nerozhodne-li kompetentní oddělení o odmítnutí nebo odložení žádosti poskytne požadovanou informaci ve lhůtě do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode den jejího doplnění. Ze závažných důvodů stanovených zákonem o svobodném přístupu k informacím (§ 14 odst. 7) může být lhůta pro poskytnutí informace prodloužena, maximálně však o 10 dní. O tom je před uplynutím lhůty KHS KK povinna žadatele informovat.
Směřuje-li žádost  k poskytnutí již zveřejněné informace, může zaměstnanec, který ji vyřizuje, co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Trvá-li žadatel na přímém poskytnutí informace bude mu poskytnuta.
Informace se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti. O postupu při poskytování informace pořizuje příslušné oddělení záznam.

Odvolání, stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
Nevyhoví-li KHS KK žádosti, a to i jen zčásti, vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. její části, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Proti takovému rozhodnutí je žadatel oprávněn podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu zdravotnictví ČR prostřednictvím KHS KK.
Žadatel může v zákonem stanovených případech (§ 16a odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím) podat proti postupu při vyřizování žádosti stížnost. Stížnost lze podat písemně nebo ústně (nelze-li však ústní stížnost vyřídit ihned, sepíše o ní oprávněný zaměstnanec písemný záznam). Stížnost se podává k Ministerstvu zdravotnictví ČR prostřednictvím KHS KK.